jQuery响应式3D旋转图片切换代码

天龙旗舰 2019-11-19 198 阅读

特效描述:利用jQuery实现 响应式 3D旋转 图片切换代码,利用jQuery实现响应式3D旋转图片切换代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/demo.css" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.11.0.min.js" type="text/javascript"></script>

<script src="assets/js/TweenMax.min.js"></script>

<script src="assets/js/imagesloaded.pkgd.min.js"></script>

<script src="assets/js/demo.js"></script>

3. HTML代码

<!-- coidea:loader START -->
<div class="loader">
<div class="lds-ripple">
<div></div>
<div></div>
</div>
</div>
<!-- coidea:loader END -->
<!-- coidea:slideshow:navigation START -->
<nav id="nav">
<button id="pv" class="nav-item" data-increment="-1">
<img src="assets/img/icon-pv.png" alt="pv" /> </button>
<button id="next" class="nav-item" data-increment="1">
<img src="assets/img/icon-next.png" alt="next" /> </button>
</nav>
<!-- coidea:slideshow:navigation END -->
<!-- coidea:slideshow START -->
<section class="coidea-3d-carousel">
<div class="stage">
<!-- coidea:slideshow:item START -->
<div class="item">
<div class="bcg" style="background-image: url(assets/img/img-1.jpeg);"></div>
<div class="content">
<div class="description">
<p class="description-target">1483 - 1843</p>
</div>
<div class="headline">
<h2 class="headline-target">Dream big</h2>
</div>
<div class="discover-more">
<a href="#" class="discover-more-target">Discover More</a> </div>
</div>
</div>
<!-- coidea:slideshow:item END -->
<!-- coidea:slideshow:item START -->
<div class="item">
<div class="bcg" style="background-image: url(assets/img/img-2.jpeg);"></div>
<div class="content">
<div class="description">
<p class="description-target">1723 - 1798</p>
</div>
<div class="headline">
<h2 class="headline-target">Pray bigger</h2>
</div>
<div class="discover-more">
<a href="#" class="discover-more-target">Discover More</a> </div>
</div>
</div>
<!-- coidea:slideshow:item END -->
<!-- coidea:slideshow:item START -->
<div class="item">
<div class="bcg" style="background-image: url(assets/img/img-3.jpeg);"></div>
<div class="content">
<div class="description">
<p class="description-target">1845 - 1853</p>
</div>
<div class="headline">
<h2 class="headline-target">Keep going</h2>
</div>
<div class="discover-more">
<a href="#" class="discover-more-target">Discover More</a> </div>
</div>
</div>
<!-- coidea:slideshow:item END -->
</div>
</section>
<!-- coidea:slideshow END -->

演示地址下载地址

最新游戏